За правата на жените

Права на жените. Има ли равнопоставеност в Европа?

Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз, заложена още в Римския договор от 1957 г., в който бе установен принципът на равно заплащане за равен труд. Оттогава насам ЕС продължава да се бори с дискриминацията, основана на пола, и днес Европа е едно от най-безопасните и най-справедливите места за жените в световен мащаб.

Въпреки това борбата и защитата на правата на жените са все така необходими. Макар че жените в Европа следва да се ползват с равенство, възможности за реализация и безопасност, за прекалено много жени тези права трябва тепърва да се превърнат в реалност. Статистиката сочи, че жените не са представени в достатъчна степен на ръководни позиции в политиката и бизнеса и все още печелят средно 16 % по-малко от мъжете в ЕС. Основаните на пола насилие и тормоз продължават да бъдат широко разпространени.

По случай 8 март- международния ден на жената младшите посланици по Програмата за училища посланици на Европейския парламент от ПГЧЕ“Васил Левски“ гр. Бургас представиха кратко видео https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/video/x_N01-AFPS-210226-IWOD?fbclid=IwAR3Qe6r4Mbt8bbU2mpEHYYM4uhRvr9RCafAFB-xzdgnrg_bA-eEfdxSoBaU/ пред своите съученици за политиките на Европейския съюз относно равнопоставеността между жените и мъжете, какво е положението и какви са действията в тази връзка? Акцент на темата са правата на жените и човешките права в ЕС.

Чрез играта „Път към страната на равенството“ от страницата на Съвета на Европа, учениците бяха разделени на екипи и провокирани да разрешават различни казуси, с които биха могли да се сблъскат по Пътя към страната на равенството.

След играта учениците отговаряха на въпроси и проведоха дискусия:

Какво следва да се промени, за да се изгради общество, в което няма дискриминация? Защо е толкова важно да се фокусираме върху човешките права на жените?

Каква роля играе обучението по човешки права?