Административни услуги

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в ПГЧЕ „Васил Левски“

Процедура за преместване на ученици в държавните и общинските училища
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване, формат doc, формат pdf
Процедура за приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища
Процедура за приемане на ученици в ХІ клас в неспециализираните училища
Процедура за издаване на диплома за средно образование
Процедура за валидиране на компетентности
Заявление за валидиране на компетентности
Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Процедура за издаване на европейско приложение на диплом за СО
Заявление за издаване на европейско приложение диплом СО

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование, формат docx, формат pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ от ученик за избор на ФУЧ, ФУЧ, ЗИП и спортни дейности за учебната 2020/2021 година, формат docx, формат pdf