План-прием за 2022/2023

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БУРГАС ИМА ОДОБРЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА 6 ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК СЪС СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ:

ПРОФИЛ:ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

4 ПАРАЛЕЛКИ

РУСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

4 паралелки X 26 ученици = 104 ученици

1 ПАРАЛЕЛКА

РУСКИ ЕЗИК/ НЕМСКИ ЕЗИК

1 паралелка X 26 ученици = 26 ученици

ПРОФИЛ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

1 ПАРАЛЕЛКА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО/ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ/ РУСКИ ЕЗИК/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1 паралелка X 26 ученици = 26 ученици

Акцентът върху STEM науките не е случаен.

Главната цел на обучението в предприемаческия профил ще се свежда до формиране на предприемаческа култура у учениците, като част от тяхната обща култура. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране. Това им дава възможност за пълноценна дейност в училище, в дома, на работното място, кариерно развитие и разумен избор на професия.

Обучението по предприемачество в училище цели активно развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение, оптимизъм, увереност и др. Основен дидактически акцент се поставя на формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите.

Съчетан със засилена чуждоезикова подготовка, това би било един успешен профил за нашия вид училище, който ще предостави възможности на завършилите го да се реализират на все по-глобализиращия се пазар на труда като разширят международните контакти.

Руският език ще се изучава интензивно с 18 часа седмично / 648 годишно, което позволява овладяване на основите на езика. В края на VIII клас усвоените знания и умения в отговарят на ниво A2 според Европейската езикова рамка. Езикът се преподава от висококвалифицирани учители с дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение. Изборът на използваните системи е синхронизиран с промените и изискванията на международното обучение. Той съответства на европейските езикови стандарти и допринася за по-пълното овладяване на езика. Ежегодно ученици от гимназията полагат с много добри резултати изпитите за степен на владеене на езиково ниво към ГИРЯ / международния институт по руски език/ в Москва-Русия.

От IX клас учениците ще изучават английски език като втори чужд език, който е базисен и значим за профилираната подготовка, която ще започне в XI клас – с предметите предприемачество и информационни технологии.

Учебните програми, заложени в учебния план ще предлагат последователни дейности за развитие на инициативността и предприемчивостта, на умения ученикът да превръща идеите в действия. Обучението ще спомогне за изграждане на умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която учениците ни да направят информиран избор на кариера, а също към формиране на икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене.

В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, да познават основните управленски функции, да овладяват процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

Гимназията има богати традиции в работата по предприемачество и вече 3 години успешно си партнира с Джуниър Ачийвмънт – изграден и активно работещ клуб „Зелено предприемачество“ по проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“

Създадената нагласа за устойчиво предприемачество у учениците от ПГЧЕ „В. Левски“ Бургас включва всички характеристики на предприемаческото мислене-толерантност към риск и несигурност, способност да се приемат неуспехите и да се извличат поуки от тях, самоинициативно учене, склонност към действие, преднамерено любопитство и креативна  увереност, но видени през призмата на устойчивия начин на мислене, характеризиращ се с холистично мислене, социална етика и етика на околната среда, защитаваща ценността на  всички живи същества, разбиране на нуждата от смекчаване на и адаптация към промените в климата, отговорно потребление, сътрудничество и работа в екип, вземане под внимание на пълната картина, демокрация, придържане към принципа на предпазливостта.

Профилът способства младите хора да се ориентират към придобиване на привлекателни за младото поколение професии, свързани със съвременна техника и информационните технологии, икономика и правни науки с изграден критичен поглед върху съвременните предизвикателства, ще им осигури балансиран микс от знания и активности, в „предприемаческата“ област, така че учениците да бъдат подготвени да стартират свои собствени инициативи или да работят като предприемачи в установени компании.

ОБЩ БРОЙ :

НА ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ       – 6 паралелки

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ           – 156 ученици

Приемът в ПГЧЕ „Васил Левски“ –  Бургас е съобразен, както с политиката на МОН, така и с потребностите на пазара на труда и с регионалните особености. Предлаганите от нас профили трябва да осигурят възможности за избор на всеки според желанията и интересите му. Все по-необходими са ни специалисти в областта на математиката, информационните технологии, програмирането, инженерните науки. Обучението не е лесно.

Планирането на приема сме съобразили с материално-техническата база, с наличието на квалифицирани педагогически специалисти, с условията за преминаване към едносменен режим на обучение.

Физическата среда на училището позволява обучение на изискуемия брой ученици и това няма да се отрази на качеството на образователния процес. Училището разполага с възможности и ресурс да поеме до 26 ученици в класна стая. Всеки ученик разполага с индивидуално работно място, което му позволява ефективен образователен процес, дори и в тази извънредна ситуация.

Всяка година провеждаме инвестиционни дейности за подобряване на МТБ със средства над стандарта и определената добавка. Съвременната визия на компютърните кабинети, съчетана с най-новите компютърни технологии, е гаранция за качество и престиж на учебното заведение.

За провеждане на обучението по профила имаме квалифицирани педагози, които с  въведените иновационни практики ще стимулират творчество и новаторство при решаване на практически задачи, както и способността да се планират и управляват проекти.

Училището има контакти и партньорски отношения с чуждестранни партньори в мрежата е-Twinning, Русия, Великобритания, Румъния, с които реализират дейности по проекти, свързани с природните науки.

Условията и редът за приемане на ученици след завършено основно образование се извършва при спазване изискванията на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, заповед на Министъра на образованието и науката № РД-09-1808/31.08.2021 г. и заповед на Началник РУО – Бургас № рд-06-471/11.04.2022г.

За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

1. УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА /БРОЙ ТОЧКИ/ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА

2. ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ по предметите БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и МАТЕМАТИКА, изучавани в РАЗДЕЛ А от учебния план в VII клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

КЛАСИРАНЕТО Е ЦЕНТРАЛНО ЗА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА И СЕ ИЗВЪРШВА ОТ РУО; ТО СЕ ПРОВЕЖДА НА ТРИ ЕТАПА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ.

Втори и трети етап на класиране приключват със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в РУО.

Приемането на ученици и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението.

Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл. 59, Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО в срок, определен от директора.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКОВЕ И ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА РУО – БУРГАС или НА САЙТА НА МОН

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023г.. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ПЪРВИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ

13.07.2022 г. (сряда) от 07:30 часа до 19:00 часа

14.07.2022 г. (четвъртък) от 07:30 часа до 19:00 часа

15.07.2022 г. (петък) от 07:30 часа до 19:00 часа

ВТОРИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ

21.07.2022 г. (четвъртък) от 07:30 часа до 19:00 часа

22.07.2022 г. (петък) от 07:30 часа до 19:00 часа

ТРЕТИ ЕТАП НА ЗАПИСВАНЕ

1.08.2022 г. (понеделник) от 09:00 часа до 16:00 часа

2.08.2022 г. (вторник) от 09:00 часа до 16:00 часа

Необходими документи за записване:

  1. Заявление до Директора – формуляр по образец на гимназията (може да бъде изтеглено и попълнено предварително).
  2. Свидетелство за основно образование по чл.30 от ЗПУО – оригинал.
  3. Заявление за избор на Избираеми учебни часове (ИУЧ), Факултативни учебни часове (ФУЧ) и 3-ти допълнителен час по предмета ФВС (по образец на гимназията) (може да бъде изтеглено и попълнено предварително)
  4. Декларация за информирано съгласие (по образец на гимназията) относно:
  • съгласие за публикуване на снимки и видеоматериали, свързани с дейността на училището;
  • за предоставяне на лични данни за нуждите на гимназията;
  • съгласие за участие в анкетни проучвания;
  • здравословното състояние на ученика/чката;
  • задължителни елементи на ученическа униформа и избор на размер и вид.

Заявление до Директора:

1.1-VIII-клас-заявление-от-родител-2788-РЕ-АЕ -Изтегляне

1.2-VIII_клас-заявление-от-родител-3031-РЕ-НЕ – Изтегляне

1.3-VIII_клас-заявление-от-родител-3205-Предприемачество-ИТ – Изтегляне

Заявления за избор на ИУЧ, модул по предмета ФВС и ФУЧ за учебната 2022/2023 година

5.Заявления-2788-и-3031- РЕ-АЕ-НЕ-2022-2023-Изтегляне

5.Заявления-3205-Предприемачески-2022-2023 – Изтегляне