План-прием за 2021/2022

Необходими документи за записване:

  1. Заявление до Директора – формуляр по образец на гимназията.
  2. Свидетелство за основно образование по чл.30 от ЗПУО – оригинал.
  3. Служебна бележка от РУО за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VII клас.
  4. Заявление за избор на Избираеми учебни часове (ИУЧ), факултативни учебни часове (ФУЧ) и 3-ти допълнителен час по предмета ФВС
  5. Декларация за информирано съгласие (по образец на гимназията) относно:
  • съгласие за публикуване на снимки и видеоматериали, свързани с дейността на училището;
  • за предоставяне на лични данни за нуждите на гимназията;
  • съгласие за участие в анкетни проучвания;
  • здравословното състояние на ученика/чката;
  • задължителни елементи на ученическа униформа и избор на размер и вид.

Промяна в утвърдения държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

Държавен план-прием