Стратегия за развитие на ПГЧЕ 2020-2024

Настоящата Стратегия е приета с решение на Педагогически съвет, изразено с Протокол № 12/14.09.2020 г. (съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование), утвърдена е със Заповед № РД-09-13/15.09.2020 г на Директора на ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас и е одобрена от Обществения съвет на 07.12.2016 г. (съгласно чл. 269, ал.1, т.1 от ЗПУО)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Стратегия за развитие на ПГЧЕ „Васил Левски“ е разработена на основание чл. 263, ал. 1, т. 1 и чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.
Настоящата стратегия формулира приоритетните цели за развитие на училището в периода 2020-2024 г., планира дейности за реализация на желаните промени, интегрира действията на училищната общност с цел превръщане на училището в
благоприятна среда за образование, възпитание, социализация на учениците. Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне качество на образованието чрез прилагането на иновации, мотивиране и стимулиране на учениците като активни участници в образователния процес, непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на педагогическия състав. Със Стратегията за развитие за периода 2020-2024 година може да се запознаете тук…