Свободни места за ученици

ОБЯВА

СВОБОДНИ МЕСТА за УЧЕНИЦИ за УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

в ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. Бургас

На основание чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ обявявам следните свободни места за УЧЕБНАТА 2021/2022 г. както следва::

01 (едно) място за УЧЕНИК в XI клас            ПРОФИЛ РУСКИ ЕЗИК/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Избор на ПРОФИЛИРАЩИ предмети: 

 • Български език и литература и история и цивилизации 
 • История и цивилизации и география и икономика 
 • Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 
 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:
 1. ДА СА ЗАВЪРШИЛИ УСПЕШНО СЪОТВЕТНИЯ ПРЕДХОДЕН КЛАС;
 2. ПРЕМЕСТВАТ СЕ В СЪЩИЯ ПРОФИЛ, А ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ в XI клас ДА СА ЕДНАКВИ С ТЕЗИ НА ПРИЕМАЩОТО УЧИЛИЩЕ.
 3. ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ПО ЗПУО;
 4. Преместването се извършва при спазване изискванията на ЗПУО и глава Пета от НАРЕДБА № 10 от 1 СЕПТЕМВРИ 2016г. за организация на дейностите в училищното образование 
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Документи при кандидатстване:

 1. Заявление от родител и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора – ПО ОБРАЗЕЦ;
 2. Документ, удостоверяващ успех от успешно завършен предходен клас или удостоверение за завършен първи гимназиален етап
 3. Документ от училището, удостоверяващ липсата на санкция;
 4. Мотивационно писмо от ученика;

Документи при записване

 1. Удостоверение за преместване ОРИГИНАЛ;
 2. Декларация от родителя за съгласие да се оперира с личните данни на ученика, да закупи униформа на детето си, съгласие за публикуване на снимки и видеоматериали от различни училищни мероприятия, включително и от дейности по различни европейски проекти на страницата на училището. ПО ОБРАЗЕЦ;
 3.  Заявления за избор на модул в допълнителен час по ФВС/ ФУЧ/ ПП /ИУЧ/
 4. Медицински документи – здравен статус

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В КАБИНЕТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК до 12.00 часа на  01.10.2021 г. вкл.

ВРЕМЕ ЗА ПОДАВАНЕ: 09:00 ч. – 16:00 ч. 

При подаване на документите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представят и ОРИГИНАЛИТЕ за сверяване!

ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО КЪМ МОМЕНТА СЕ ОБУЧАВАТ В ДРУГИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

 • Документите от т. 1 до т. 4 се подават в посочения срок
 • Документите от т. 5 до т. 8 се подават след излизане на списъка с класираните на свободните места кандидат

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УЧЕНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГРАЖДАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ, СЕ ПОДАВАТ ПОСОЧЕНИТЕ Документи. 

ПРИЕМАТ СЕ САМО ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ!

ДОКУМЕНТИ, ИЗПРАТЕНИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ПОДАДЕНИ. ЗАЧИТА СЕ, КОГАТО СА ПОДПИСАНИ С ЕЛЕКТРОНЕН Подпис. 

III УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМ: 

Преместването се извършва при спазване условията и реда на РАЗДЕЛ IX от ЗПУО и ГЛАВА V – чл. 101, чл. 102, чл. 103,чл. 104, чл. 106, чл. 107 a, чл. 108, чл. 109, чл. 110 от Наредба №10/01.09.2016 г за организацията на дейностите в училищното образование.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – 01.10.2021 г. – до 16:00 часа

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР ПГЧЕ ‘ВАСИЛ ЛЕВСКИ

БУРГАС