Достъп до информация

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 година тук….

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 година тук….

ИНФОРМАЦИЯ за упражняване на правото на достъп до обществена информация в ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас

ЗАПОВЕД за утвърждаване на вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация