ЗА НАС

Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ е училище с 60-годишна история. Учебното заведение е правоприемник на III политехническа гимназия, трансформирана през 1963 година в Руска езикова гимназия, а през 1992 год. – в Гимназия за чужди езици.

ПГЧЕ „Васил Левски“ е иновативно, модерно, съвременно, конкурентоспособно училище, което осигурява качествена общообразователна и профилирана подготовка на ученици от VIII до XII клас с акцент върху чуждоезиковото обучение (интензивно изучаване на руски език, разширено изучаване като профилиращ предмет английски или немски език).

ПГЧЕ „Васил Левски“  предоставя качествено образование на учениците си, отговарящо на индивидуалните им интереси и потребности, осигуряващо широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.

Мисията на ПГЧЕ „Васил Левски“ е изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Повече информация за училището прочетете тук…