Стипендии

Критерии за отпускане на стипендия за втори учебен срок тук…

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 28.02.2021 Г.

Образци на заявления, валидни за ВТОРИ учебен срок за:

1. Стипендия за постигнати образователни резултати тук…

2. Стипендия за подпомагане на достъп до образование (социална) тук…

3. Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания тук…

4. Стипендии за ученици с един родител или без родители тук…

5. Стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства или за постигнати постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта тук…