ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ВА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ УЧЕНИЦИ, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ВА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ УЧЕНИЦИ, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН – ДЕЦА НА МИГРАНТИ, ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, които имат признат документ за завършен клас, етап или степен на образование

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.10, ал.1, т.2-4, ал.3, т.3, чл.12, ал.1 и чл.13 от Наредба № 6 за усвояването на българския книжовен език и чл.27, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1, ал.4 от Наредбата за приобщаващото образование:

При желание за допълнително обучение по български език и литература за ученици, за които българският език не е майчин, родителят (настойникът, попечителят) подава заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът.