График за провеждане на родителските срещи

ГРАФИК РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ  ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 г.

Задължителни :   

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  • ПРИСЪСТВЕНА            

13.09.2021    за всички VIII класове

ВТОРА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  • ЕЛЕКТРОННА СРЕДА        

28.09.2021     за VIII А,Б,В клас 

29.09.2021     за VIII Г,Д,Е клас

  • ПРИСЪСТВЕНА                   

28.09.2021     за всички IX / X    класове 

  • ПРИСЪСТВЕНА                   

29.09.2021    за всички XI / XII  класове

ТРЕТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА                                                

18.01.2022     за VIII А,Б,В клас / IX / X    класове 

19.01.2022     за VIII Г,Д,Е клас / XI / XII  класове 

ЧЕТВЪРТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА      

12.04.2022    за VIII А,Б,В клас / IX / X    класове 

13.04.2022     за VIII Г,Д,Е клас / XI / XII  класове 

ПЕТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА          

14.06.2022    за VIII А,Б,В клас / IX / X    класове 

15.06.2022     за VIII Г,Д,Е клас / XI           класове 

  1. ГРАФИКЪТ ДА СЕ СПАЗВА СТРИКТНО! 
  2. Всяка родителска среща се провежда по предварително обявен дневен ред, публикуван на едно от следните места: таблото в училище, на сайта на училището или друга социална мрежа. 
  3. Класният ръководител е отговорен за информиране на родителите на учениците за провеждането на родителската среща и подробности около нея. По време на срещата задължително попълва Протокол от срещата, в който описва взетите решения и обсъжданите въпроси. Задължително изисква подпис от присъствалите родители. 
  4. Промени в графика могат да бъдат извършвани само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото утвърждаване. В случай на невъзможност за провеждане на срещата или други обективни причини класните ръководители уведомяват директора/заместник-директора и уточняват друго време за провеждане на срещата, за което своевременно уведомяват учениците и родителите.

Извънредни родителски срещи: 

  1. Провеждат се по преценка на ръководството на училището, при конкретен случай, по инициатива на класен ръководител или изразено желание на  ученик / родител.
  2. Редът и начинът на провеждането им се определя от класния ръководител, съгласувано с ръководството на училището.

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”