Monthly Archives: ноември 2020

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБН?Я ПРОЦЕС ДО 21 ДЕКЕМВР? 2020 ГОД?НА

ДНЕВЕН РЕЖ?М ЗА ПЕР?ОДА ОТ 26.11.2020 г. ДО 30.11.2020 г.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБУЧЕН?Е ОТ РАЗСТОЯН?Е В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ДО 30.11.2020 ГОД.

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ЗАДЪЛЖ?ТЕЛНО НОСЕНЕ НА ЗАЩ?ТН? ПРЕДПАЗН? СРЕДСТВА ЗА Л?ЦЕ В УЧЕБН?ТЕ ЗАВЕДЕН?Я

СЪОБЩЕН?Е ЗА УЧ?ТЕЛ? ? УЧЕН?Ц? ПОД КАРАНТ?НА

АНКЕТА ЗА ?ЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩ?ТН? СРЕДСТВА В УЧ?Л?ЩЕ

В класната стая в рамките на 40-минутния час само учителят е с маска, а останалите 20-25 присъстващи (учениците) са без маска. Учениците могат да заразят не само учителите си , но и своите съученици, които от своя страна без дори да разберат, могат да заразят своите близки, някои от които с крехко здраве. ?менно поради тази причина много ученици заявиха желание да се обучават дистанционно. Но дори и дистанционното обучение може да се осъществява само от здрави учители. Последните изследвания в Германия, САЩ и друти държави, недвусмислено доказват, че тежестта на заболяването при всеки един човек зависи най-много от това какъв вирусен товар е поел. ?мунната система успява да се справи, когато товарът е малък. Не е все едно дали ще те удари камъче или паве. Когато всички около вас са с маска или шлем дори и да се заразиш, вирусният товар е многократно по-малък.
Затова СДСОРБ и СРСНПБ проучва мнението на ученици, родители, учители и директори, относно задължителното носене на защитни средства (маски или шлемове) в учебните часове.

Л?НК КЪМ АНКЕТАТА:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexeNcllLXZwKHM_lkFm91hp6TNvI4YrR4Pn9BERzWkFPHtYw/viewform

ОС?ГУРЯВАНЕ НА ПС?ХОЛОГ?ЧЕСКА ПОДКРЕПА В СЪЗДАЛАТА СЕ С?ТУАЦ?Я С COVID-19

График за психологическа подкрепа на деца, ученици, учители и родители тук…

Някои информационни материали по темата:

Важно съобщение!

УВАЖАЕМ? КОЛЕГ?, УЧЕН?Ц?, РОД?ТЕЛ?, На основание т. 5 от Заповед № РД-09-2924/ 26.10.2020г.(https://drive.google.com/…/10OP6e99651R_zX5V…/view…) на министъра на образованието и науката, Областният координационен щаб взе решение всички ученици от VI до XII клас да преминат на обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС за периода от 12 ноември / четвъртък/ до 25 ноември / сряда/ ВКЛЮЧ?ТЕЛНО.

1 НОЕМВР? – ДЕН НА НАРОДН?ТЕ БУД?ТЕЛ?