Бланки на заявления

Заявление за издаване на дубликат, формат docx, формат pdf

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас, формат docxpdf

Заявление от ученик за издаване на документ, формат docx, pdf 

Заявление от родител за издаване на документ, формат docxpdf

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик, формат docx, pdf

Заявление от учител/служител за издаване на документ, формат docx, pdf 

Заявление за ползване на платен отпуск, формат docxpdf

Заявление за ползване на неплатен отпуск, формат docxpdf

Заявление от ученик за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЗИП и спортни дейности за учебната 2020/2021 година, формат docx, pdf

Заявление от ученик, приет в VІІІ клас за избор на ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности за учебната 2020/2021 година тук…

Декларация от родител за съгласие за използване на личните данни на детето му тук…

Заявление за кандидатстване за свободно работно място тук… , декларация за използване на лични данни при кандидатстване и по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО тук…