Административни услуги

image_pdfimage_print

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в ПГЧЕ „Васил Левски“

Процедура за преместване на ученици в държавните и общинските училища
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване
Процедура за приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища
Процедура за приемане на ученици в ХІ клас в неспециализираните училища
Процедура за издаване на диплома за средно образование
Процедура за валидиране на компетентности
ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности
Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Процедура за издаване на европейско приложение на диплом за СО
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение диплом СО

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование, формат docx, формат pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ от ученик за избор на ИУЧ, ФУЧ, ЗИП и спортни дейности за учебната 2020/2021 година, формат docx, формат pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за преминаване на обучение от разстояние в е-среда, формат docs, формат pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ от родител за преминаване на обучение от разстояние в е-среда, формат docs, формат pdf