СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА І-ВИ УЧЕБЕН СРОК

Седмичното разписание е утвърдено с заповед на директора РД-09-796/11.09.2020 г.