СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 04 МАЙ 2020 ГОДИНА

Заповед ново седмично разписание от 04.05.2020 г.

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма Х клас

Програма XI клас

Програма XII клас

Заповед за промяна на седм. разписание на учениците в индивидуална форма на обучение

График на занятията в индивидуална форма на обучение