СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 6 АПРИЛ

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма X клас

Програма XI клас

Програма XII клас

График на занятията за индивидуална форма на обучение