ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД