ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСТНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД