Държавни зрелостни изпити 2020

image_pdfimage_print

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ –КВЕСТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 В изпълнение на Заповед № РД 21-2201/ 15.05.2020г на министъра на образованието и науката, Заповед № РД 01-277 /26.05.2020 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 14 юни 2020г. и указания от Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ –припомняме ви най-важната информация, свързана с организацията на ДЗИ –сесия юни 2020 г. във време на епидемична обстановка COVID-19

С цел осигуряване на технологично време за проверка и пропускане в сградата на гимназията, моля да се съобразите и спазите следните изисквания:

 

ДЗИ

ДАТА/ ДЕН

ДЗИ по ….

Начален час на изпита

Час за явяване в училището, в което сте определени

I ДЗИ

01.06.2020 понеделник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

09.00

УЧЕНИЦИ – 07.50 – 08.00 часа

УЧИТЕЛИ  –  07.30 – 07.45 часа

II ДЗИ

03.06.2020

сряда

ДЗИ –

предмет по избор

за

ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ДЗИ по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

09.00

УЧЕНИЦИ – 07.50 – 08.00 часа

УЧИТЕЛИ   – 07.30 – 07.45 часа

III ДЗИ

02.06.2020

вторник

Трето ДЗИ по ЖЕЛАНИЕ

08.00 /14.00

според изпита

УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ

съгласно началния час на изпита,

ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ:

Явяват се в сградата на гимназията в периода от 07.50 до 8:00 часа в деня на изпита. Може да се използват и двата входа към двора на гимназията – централен-от ул.„Копривщица” и източен – от ул.„Батак“. При явяването си на територията на сградата подлежат на проверка на самоличност.

На двора са разчертани и указани номерата на всяка стая. На територията на гимназията всеки следва да извърши следното:

  • да потърси № на залата и заеме мястото, указано със знаци на земята. /На двора ще бъдат обозначени места за изчакване при струпване на повече зрелостници./

  • да постави маска и приготви своите документи за пропускане.

Проверката на всички документи и мястото за пропускане в сградата ще става в зависимост от метеорологичните условия – на открито/ закрито от служебни лица. Задължителни документи за проверка – служебна бележка с надпис “ДОПУСНАТ“, документ за самоличност. За удостоверяване на самоличност, всеки следва за кратко да свали маската си.

Влизането в сградата на гимназията ще става само от централния вход при спазване на социална дистанция – по 1 зрелостник на разстояние 1.5 метра – обстоятелство, което изисква дисциплина и отговорно поведение. Ред за пропускане – от най-отдалечените зали, разположени на 3 етаж, към тези, разположени най-близо – на етаж 1.

На входа ще бъдете пропускани от квестор и служебни лица, които ще дезинфекцират ръцете Ви и ще следят за грипоподобни признаци. При съмнение за такива, ще бъде измерена температурата и медицинско лице ще прецени дали зрелостникът да бъде/или да не бъде допуснат до изпитната зала.

Служебните лица ще указват реда за достъп до всяка стая – зрелостниците от различни стаи ще се придвижват по различен вътрешен коридор. С цел оптимално придвижване и изпълнение на всички мерки, задължително спазвайте всички указания.

В стаята всеки зрелостник заема мястото, на което е поставено неговото име. Преди за заеме мястото си, подрежда личните си вещи на определеното за целта място. Задължително е да носи прозрачен плик (найлонова торбичка), в която да постави личните си вещи. В изпитната зала, на определеното му място е поставен и прозрачен плик (торбичка) с изписано име, за да постави изключен телефон или друго електронно устройство (часовник и пр.).

Ученикът заема мястото си и изчаква квестор да извърши повторна проверка на всички документи. Задължително е носенето и ползването на лични предпазни средства по време на изпита– маска (шлем), както и ползването на собствен черен химикал. Ползването на ръкавици и собствен дезинфектант е по желание. На работното място на зрелостника е допустимо да има вода, почистващи кърпички.

На всички ДЗИ се ползва ЕДИНСТВЕНО И САМО ЧЕРЕН ХИМИКАЛ, КОЙТО СЕ НОСИ ЛИЧНО ОТ ВСЕКИ ЗРЕЛОСТНИК.  Няма да се допуска размяна на лични вещи по време на изпита.

Зрелостниците следва да се запознаят внимателно със задълженията и правата от Инструктажа за зрелостници, с който следва да са запознати предварително от училището и чиито основни акценти ще бъдат припомнени отново преди изпита.

При необходимост Инструктаж за зрелостника може да се изтегли и от тук…

ЗА КВЕСТОРИ:

Квесторите, разпределени от РУО в ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, следва да се явят в двора на гимназията в деня на съответния изпит в периода от 07.30 до 07:45 часа  За целта на двора ще има обозначени места, където всеки да изчака реда си за допускане до гимназията.

При явяването си на територията на сградата подлежат на проверка на самоличност. Проверката на всички документи за пропускане в сградата ще става в зависимост от метеорологичните условия – на открито/ закрито от служебни лица. Задължителни документи за проверка –документ за самоличност, идентификационен бадж, заповед от ръководителя на образователната институция.  За удостоверяване на самоличност, всеки следва за кратко да свали маската си.

Кратък инструктаж, указания за организацията на работа в изпитния ден в училището, разпределение по зали и получаване на необходимите материали за всяка зала, ще бъде извършено на открито/ закрито – на входа на гимназията. Запознава се с указанията и се подписва, че е инструктиран и е получил необходимите документи за залата си (Протокол №1) Инструктажът е предоставен и в електронна среда от работодателя в деня преди изпита.

След получаване на документите за залата, всеки квестор се отправя директно към залата, в която е разпределен, и изчаква пред нея да се съберат двама зрелостници, за да разкъса предпазната лента и всеки да заеме предварително определеното му място.

Ред за пропускане – от най-отдалечените зали, разположени на 3 етаж, към тези, разположени най-близо – на етаж 1.

Влизането в сградата на гимназията ще става задължително с индивидуална предпазна маска (или предпазен шлем), идентификационен бадж, собствен химикал, осигурени от работодателя на квестора, и след задължителна дезинфекция на ръцете. По желание всеки може да използва предпазни ръкавици и да носи лични средства за дезинфекция.

Не се допуска събиране на повече от 4 души пред всяка изпитна зала – двама квестори и двама зрелостници. Зрелостниците се посрещат от квесторите на място в изпитната зала и след проверка на документа за самоличност и служебната бележка се насочват към определените им места.

Преди зрелостникът да заеме мястото си, квесторът следи всеки един да подреди личните си вещи на определеното за целта място. Задължително е да постави в донесен лично прозрачен плик (найлонова торбичка) личните си вещи. Предоставя на зрелостника прозрачен плик (торбичка) с изписано име, за да постави в него изключен телефон или друго електронно устройство (часовник и пр.). Следи да подреди 2 плика един върху друг и ги постави на определеното за целта място.

След това му посочва персоналното място и извършва повторна проверка на всички документи.

Във всяка изпитна зала ще бъде осигурен гел за дезинфекция на ръцете, който трябва да се използва след всяко излизане на зрелостник от стаята при влизането му обратно. Във всяка тоалетна има поставени диспенсъри със сапун и дезинфектант за ръце, еднократни кърпи за ръце и подробни указания за ползването им. На входа на гимназията има подробна инструкция за предпазните мерки.

Размножените изпитни материали ще бъдат раздавани по стаите от длъжностни лица и няма да се налага движение по коридорите.

След приключване на изпита двамата квестори предават папката с всички материали в учителската стая на 1 етаж, получават служебните бележки и електронните си устройства и напускат сградата на гимназията.

При необходимост Инструктаж на квестора може да се изтегли и от тук….

ЗА УЧИТЕЛ КОНСУЛТАНТ НА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК:

 Освен общите изисквания, свързани с мерките за социална дистанция и пропускателен режим, валидни за всички на територията на гимназията, изпълнява и следните специфични функции:

Явява се в сградата, в която е разпределен, не по-късно от 60 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит.

При явяването си на територията на сградата подлежи на проверка на самоличност. Проверката на всички документи за пропускане в сградата ще става в зависимост от метеорологичните условия – на открито/ закрито от служебни лица. Задължителни документи за проверка –документ за самоличност, идентификационен бадж, заповед от ръководителя на образователната институция. За удостоверяване на самоличност, всеки следва за кратко да свали маската си.

Влизането в сградата на гимназията става задължително с индивидуална предпазна маска (или предпазен шлем) и ръкавици, осигурени от работодателя на квестора, и дезинфекция на ръцете. По желание всеки може да използва предпазни ръкавици и да носи лични средства за дезинфекция.

Няма право да използва технически средства за комуникации в изпитния ден в сградата на училището до приключването на изпита.

Запознава се с инструктажа и се подписва, че е инструктиран (инструктажът е предоставен на учителя консултант и в електронна среда в деня преди изпита).

Изчаква в определената от директора на училището самостоятелна стая.

Само при възникнали проблеми със записа на текста за компонента „Слушане с разбиране“ се запознава с изпитния материал непосредствено след обявяването на изпитния вариант, след което влиза в залата, в която е разпределен, и прочита текста в съответствие с изискванията за изпълнение на компонента, след което предава листа с текста на директора на училището.

Напуска сградата един час след началото на държавния зрелостен изпит.

При необходимост Инструктаж на учителя консултант може да се изтегли от тук…

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 01 ЮНИ ДО 05 ЮНИ

image_pdfimage_print

Програма 8 клас 1-5 юни

Програма 9 клас 1-5_юни

Програма 10 клас 1-5 юни

Програма 11 клас 1-5 юни

График на занятията в ИФО 1-5 юни

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 24 МАЙ

image_pdfimage_print

ПРОМЯНА НА ДАТИТЕ ЗА ДЗИ, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020

image_pdfimage_print

ЗАБРАНА ЗА МАСОВИ СЪБИРАНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

image_pdfimage_print

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

image_pdfimage_print

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

image_pdfimage_print

Писмо на Посланика на Русия в България Анатолий Макаров

image_pdfimage_print

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 04 МАЙ 2020 ГОДИНА

image_pdfimage_print

Заповед ново седмично разписание от 04.05.2020 г.

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма Х клас

Програма XI клас

Програма XII клас

Заповед за промяна на седм. разписание на учениците в индивидуална форма на обучение

График на занятията в индивидуална форма на обучение

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА – 2020“

image_pdfimage_print